Harley Davidson Softail 2004Harley Davidson Heritage Softail 2016Harley Davidson Dyna Super Glide 2009Harley Davidson Heritage Softail 2009Honda Goldwing 1000 GL 1977Harley Davidson Dyna Wide Glide 2003
 • RACE TECH

 • .80 KG/MM FORK SPRINGS

 • .80 KG/MM FORK SPRINGS

 • .80KG/MM FORK SPRINGS

 • .85 KG/MM FORK SPRINGS

 • .85 KG/MM FORK SPRINGS

 • .85 KG/MM FORK SPRINGS

 • .85 KG/MM FORK SPRINGS

 • .85KG/MM FORK SPRINGS

 • .90 KG/MM FORK SPRINGS

 • .90 KG/MM FORK SPRINGS

 • .90 KG/MM FORK SPRINGS

 • .90 KG/MM FORK SPRINGS

 • .90KG/MM FORK SPRINGS

 • .95 KG/MM FORK SPRINGS

 • .95 KG/MM FORK SPRINGS

 • .95 KG/MM FORK SPRINGS

 • .95 KG/MM FORK SPRINGS

 • 1.0 KG/MM FORK SPRINGS

 • 35MM FORK SEAL DRVR (SPLT

 • 37/36MM FORK SEAL DRIVE