Harley Davidson Softail 2004Harley Davidson Heritage Softail 2016Harley Davidson Dyna Super Glide 2009Harley Davidson Heritage Softail 2009Honda Goldwing 1000 GL 1977Harley Davidson Dyna Wide Glide 2003
 • GATES

 • FUEL LINE LP 1/4 2' L

 • FUEL LINE LP 1/4 25' L

 • FUEL LINE LP 3/16 2' L

 • FUEL LINE LP 3/16 25' L

 • FUEL LINE LP 3/8 2' L

 • FUEL LINE LP 3/8 25' L

 • FUEL LINE LP 5/16 2' L

 • FUEL LINE LP 5/16 25' L

 • FUEL LINE LP FI 1/4 2' L

 • FUEL LINE LP FI 1/4 25' L

 • FUEL LINE LP FI 5/16 2' L

 • FUEL LINE LP FI 5/16 25'L